กก.ตร.จังหวัดลำพูน

บทบาท อำนาจหน้าที่ กต.ตร.
คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร.ฯ
ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร.ปี 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
รายนาม กต.ตร.จังหวัดลำพูน
กิจกรรม กต.ตร.จังหวัดลำพูน
รายงานการประชุม
ตราสัญลักษณ์ กต.ตร.จังหวัดลำพูน
 

กิจกรรม : คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ร่วมประชุมบริหารภาค 5 สัญจร
ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสนามกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน

  

                                                                                                                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571