หน่วยงานในสังกัด

สถานีตำรวจในสังกัด จำนวน ๑๒ สถานี ได้แก่

สถานีตำรวจที่มีระดับ ผู้กำกับการ เป็น หัวหน้าสถานี จำนวน ๑๑ สถานี

สถานีตำรวจที่มีระดับ สารวัตร เป็น หัวหน้าสถานี จำนวน ๑ สถานี

สภ.เมืองลำพูน ผกก.ฯ
สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ผกก.ฯ
สภ.ป่าซาง ผกก.ฯ
สภ.บ้านโฮ่ง ผกก.ฯ
สภ.ลี้ ผกก.ฯ
สภ.บ้านธิ ผกก.ฯ
สภ.แม่ทา ผกก.ฯ
สภ.ทุ่งหัวช้าง ผกก.ฯ
สภ.เวียงหนองล่อง ผกก.ฯ
๑๐ สภ.เหมืองจี้ ผกก.ฯ
๑๑ สภ.ทากาศ ผกก.ฯ
๑๒ สภ.ก้อ สว.ฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571