หน่วยงานในสังกัด

สถานีตำรวจในสังกัด จำนวน ๑๒ สถานี ได้แก่

สถานีตำรวจที่มีระดับ ผู้กำกับการ เป็น หัวหน้าสถานี จำนวน ๑๑ สถานี

สถานีตำรวจที่มีระดับ สารวัตร เป็น หัวหน้าสถานี จำนวน ๑ สถานี

สภ.เมืองลำพูน ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.ป่าซาง ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.บ้านโฮ่ง ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.ลี้ ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.บ้านธิ ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.แม่ทา ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.ทุ่งหัวช้าง ผกก.ฯ เข้าเว็ป
สภ.เวียงหนองล่อง ผกก.ฯ เข้าเว็ป
๑๐ สภ.เหมืองจี้ ผกก.ฯ เข้าเว็ป
๑๑ สภ.ทากาศ ผกก.ฯ เข้าเว็ป
๑๒ สภ.ก้อ สว.ฯ เข้าเว็ป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-525570 โทรสาร 053-525571